מכרזים

דיני מכרזים

מחלקת דיני המכרזים שלנו נחשבת למחלקה המובילה בארץ ובעלת ניסיון רב בתחום על כל גווניו. בין לקוחות המשרד בתחום נמנים שותפויות וחברות מקומיות ובינלאומיות המשתתפות במכרזים מסוגים שונים, וכן גופים ציבוריים שונים (חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות, תאגידי מים ותאגידים עירוניים) החייבים בעריכת מכרזים.

במסגרת שירותי המשרד בתחום המכרזים ניתן למנות:

 • ייעוץ וליווי לעורכי המכרזים וועדות מכרזים
 • ייעוץ בשאלות של קיום פטור או אי קיום פטור מחובת עריכת מכרז
 • ייעוץ מקדים בשאלת סוג ההליך התחרותי המתאים ביותר להתקשרות המתוכננת
 • גיבוש אסטרטגיית המכרז והדרכים להשגת התוצאה המיטבית
 • עריכת הליכים מכרזיים מוקדמים כגון בקשה לקבלת מידע ומיון מוקדם
 • גיבוש תנאי הסף וגיבוש שאר תנאי המכרז (כללי התחרות, אמות מידה, מבחני משנה וכד')
 • ניסוח תנאי המכרז
 • גיבוש תנאי העסקה מושא המכרז וניסוח תנאי חוזה ההתקשרות בין עורך המכרז לזוכה
 • ליווי הליך פרסום המכרז, והליך הבהרות השאלות והתשובות
 • ליווי בהליך בחינת ההצעות העמידה בתנאי הסף וקביעת ציוני ההצעות
 • ליווי בשלב הערעורים וייצוג עורך המכרז/ועדת המכרזים בהליכים משפטיים
 • ליווי בשלב החוזי אל תוך שלב הביצוע